OZNAM

    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Mestské zastupitel'stvo v Považskej Bystrici podľa $ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, $ 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 24512008 Z.z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, vydáva toto všeobecne zaväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica, ktorým sa

určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti

mesta.

§5 - Výška príspevku v základných umeleckých školách

Prípravné štúdium skupinové v materských školách 3,00 eur (mesačne)

Prípravné a základné štúdium - skupinové 4,00 eur (mesačne)

Základné štúdium - individuálne 7,00 eur (mesačne)

Štúdium pre dospelých 13,00 eur (mesačne)