OZNAM

    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica od 1. februára 2024:

Prípravné štúdium skupinové v materských školách 6,00 €

Prípravné, základné a rozšírené štúdium

  • skupinové 8,00 €
  • individuálne 12,00 €

Štúdium druhého odboru v rovnakej forme 50,00 €

Štúdium pre dospelých 60,00 €