Rada školy

Rada školy

Rada školy pri Základnej umeleckej škole - hudobný odbor v Považskej Bystrici bola ustanovená  v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vo voľbách. Funkčné obdobie rady školy je na 4 roky, rada má 11 členov.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďaľších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa spravidla schádza dvakrát ročne.

Zloženie Rady školy pri ZUŠ - hudobný odbor

PaedDr. Juraj Tomana - predseda, zástupca rodičov
Jozef Faciník - podpredseda, zástupca rodičov
Viera Jakubčíková - tajomník, za ostatných zamestnancov
Ing. František Martaus - člen, zástupca mesta
Mgr. Juraj Pekar - člen, zástupca mesta
Mudr. Ľudmila Čičková - člen, zástupca mesta
Ján Panák - člen, zástupca mesta
Mgr. Mária Fapšová - člen, za pedagogických zamestnancov
Mgr. Lýdia Ďurišová - člen, za pedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Bošková - člen, zástupca rodičov
Ivana Doskočová - člen, zástupca rodičov

Kompetencie Rady školy:

- vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
- navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako:
     - návrh na počet prijímaných žiakov
     - návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepov. predmetov
     - informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacieho procesu
     - správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
     - návrh rozpočtu školy
     - správa o výsledkoch hospodárenia školy