Oddelenie hudobnej náuky

Oddelenie hudobnej náuky


Belobrad Marian, Dis. art.                                                                                                                Sádecká Kristína, Mgr. art.                                                                                                              Paulovičová Eva, Mgr.


kliknite TU - návšteva predstavenia "Z opery do opery" v  SND Bratislava 


Predmet hudobná náuka v sebe zahŕňa náuky o hudobnej teórii a harmónii, náuku o nástrojoch, intonáciu, rytmus, sluchovú analýzu, dejiny hudby, počúvanie hudby, vokálne, inštrumentálne          a hudobno-dramatické činnosti.
Hlavným cieľom tohto predmetu je poskytnúť žiakom základné teoretické poznatky a vedomosti, celú hudobnú gramotnosť, orientáciu v hudobných znakoch a pojmoch, ktoré potom individuálne uplatňujú na hodinách hlavného nástroja a sólového spevu.

Od roku 2002 začala spolupráca našej ZUŠ s materskou školou. Deti predškolského veku jedenkrát týždenne v štyroch skupinách navštevujú triedu hudobnej náuky s pani učiteľkou E. Paulovičovou, kde sa učia nové piesne, riekanky, spoznávajú hudobné nástroje a formou hry prenikajú do tajomstiev hudby. Práve niektoré z nich sa po roku vracajú a pokračujú v hre na hudobný nástroj alebo spievajú a tancujú v detskom súbore. Práca s malými deťmi je veľmi náročná a vyžaduje od učiteľa maximálnu prípravu na vyučovanie, musí byť tvorivý, neustále udržiavať pozornosť detí. Výsledkom úspešnej práce s deťmi pani učiteľky je množstvo literatúry,  z ktorej čerpá, ale i účasť na podujatiach napr. Pedagogickej dvorane v Bratislave, organizovanej J. Hatríkom, ktorej sa každoročne zúčastňuje.
Zmyslom hudobnej výchovy v materských školách je optimálne využívať všetky prednosti školy, podchytiť prirodzený záujem detí o ňu a podnecovať ich hudobnosť. Predškolský vek je najvhodnejší k vytváraniu základov hudobného vzdelania. Vhodnou formou, ktorou sa dá čo najviac podporiť a rozvíjať hudobné cítenie u najmenších je práve spolupráca materskej školy so ZUŠ. Pani učiteľka každoročne so žiakmi navštevuje nedeľné matiné poriadané ŠKO v Žiline a koncerty pre deti v SND v Bratislave.                                                                                                      V dnešnej budove školy sú dve učebne hudobnej náuky vybavené klavírom, CD prehrávačmi, gramofónom, niekoľko desiatok CD s klasickou hudbou, postupne bol zakúpený Orffov hudobný inštrumentár (rytmické nástroje), detské xylofóny a magnetická tabuľa. Prácu v oddelení skvalitňujú časovo-tématické plány s rozvrhnutým učivom od prípravného štúdia až po absolventský ročník. Absolventi školy majú prehľad o historickom vývoji svetovej a slovenskej hudby, vedia sa orientovať v základných hudobných pojmoch, analyzujú durové, molové kvintakordy. V rámci intonácie analyzujú kvintakordy a ich obraty, rytmické diktáty sú súčasťou vyučovania.História oddelenia hudobnej náuky:

Vyučujúci od školského roku 1958:

Ivaška Jozef, Fojtíková Mária, Kardoš Stanislav, Klimeková Želmíra, Kozáček Radim, Michalec Alojz, Teltschová Eva, Ďuďáková Lenka, Ďurišová Ľubica, Paulovičová Eva, Belobrad Marián


V začiatkoch založenia školy vyučovali hudobnú náuku učitelia jednotlivých nástrojov. Situácia sa zlepšila v roku 1969/70 príchodom A. Michalca, ktorý vyučoval hudobnú náuku. Od šk. roka 1970/71 vyučuje Mária Fojtíková, A.Michalec PHV, v roku 1974/75 Eva Teltschová. Od roku 1976/77 vyučuje Želmíra Klimeková až do roku 1986. Po nej vyučuje R. Kozáček. V roku 1988/89 po návrate z MD vedie PHV až tretí ročník opäť Ž. Pechová, staršie ročníky 4.-7. Stanislav Kardoš. V šk. roku 1991/92 HN vyučuje E. Paulovičová, okrem nej vyučuje S.Kardoš a Ž. Pechová, ktorá odchádza vyučovať na základnú školu. V nasledujúcich rokoch vyučujú HN S. Kardoš a E. Paulovičová, v roku 1994/95 vedie hodiny HN P. Štrauch, o rok neskôr M. Smažáková, E. Paulovičová, O.Š terdasová. Od šk. roku 1997/98 vyučuje HN JUDr. Ľ. Ďurišová a P. Štrauch, o rok neskôr D. Majdáková, E. Paulovičová a od roku 1999/2000 až dodnes hodiny HN vedú E. Paulovičová (PHV-3. ročník), Ľ. Ďurišová (4.-7.roč.)
Z učebníc sa na vyučovaní uplatnili knihy O. Pavlovskej a J. Silvayovej "Hudobná výchova pre 1. a 2. ročník ĽŠU" (1971) a knihy O. Pavlovskej "Hudobná Výchova pre 3. a 4. ročník ĽŠU" (1962). Pre najmladších žiakov boli k dispozícií zošitky L. Lacknera "Spievajte s nami" (1962). V osemdesiatych rokoch sa vyučovalo z Učebníc Hudobnej Náuky pre 1.-4. ročník ĽŠU autorov: V. Slujkovej, B. Turzu, R. Fislu a L. Ganzera. Pre prípravné štúdium mala škola hudobné zošitky od O. Hricovej a L. Ganzera. V súčasnosti deti preberajú učivo z nových učebníc "Hudobná náuka pre 2. a 3. ročník ZUŠ" od autorov V. Slujková, O. Hricová, R. Fisla, Korcová (vydané v r. 1990). Príchodom novej kolegyne D. Majdákovej sa na hodinách hudobnej náuky začali používať nové knihy pre 4-7 ročník Hudobní skladatelia (vydala ŽU v r.1997). Okrem toho sa používajú učebnice od autorov Slujková, Fisla, Veselovská, Korcová - Hudobná náuka pre 4.,5.,6 .ročník ZUŠ.