Profil verejného obstarávateľa

Základná umelecká škola - hudobný odbor, M. R. Štefánika 2, Považská Bystrica je podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona ZUŠ - HO, Považská Bystrica zriaďuje na svojom webovom sídle "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola - hudobný odbor, M. R. Štefánika 2, Pov. Bystrica

Sídlo: M. R. Štefánika 2, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: Peter Štrauch, riaditeľ školy

Kontaktné údaje: E-mail: zuspb@zuspb.sk
Telefón: +421 424321240
IČO: 35996064
DIČ: -