Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

Základná umelecká škola, M. R. Štefánika 160/2, v Považskej Bystrici ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Základná umelecká škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školy.
Žiadosti možno podať:
- písomne (poštou), na adresu: ZUŠ-HO, M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica
- faxom: 042/4321240,
- elektronickou poštou (e-mailom): zusmrs@gmail.com
- telefonicky: 042/4321240,
- osobne na riaditeľstve školy
Informácie je možné poskytovať osobne na riaditeľstve školy v dňoch:
Pondelok v čase od 14,00 do 16,00 hod.
Štvrtok v čase od 14,00 do 16,00 hod. Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje :
- vnútroorganizačné predpisy : organizačný poriadok, vnútorný poriadok školy, smernice školy
- plán práce školy, správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, správy o hospodárení školy
- učebné osnovy, časovo tematické plány
- zákony a vyhlášky upravujúce pedagogický proces.

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) nasledovne:
1. za sprístupnenie informácie kopírovaním 0,03 EUR/A4 a 0,05 EUR/A3
2. za sprístupnenie informácie na diskete 0,66 EUR/ks
3. za sprístupnenie informácie na CD 1 EUR/ks
4. za sprístupnenie informácie e-mailom, faxom a telefonicky - bezplatne.
3. za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím - bezplatne