Školné a poplatky


Školné a ZRŠ pre aktuálny školský rok:Vážení rodičia. 

Na našej ZUŠ - hudobný odbor sa hradí školné a príspevok do ZRŠ.

Školné je čiastočná úhrada nákladov spojených s výchovno-vzdelávacím procesom a uhrádza sa dvakrát ročne: v septembri (obdobie september - december) a v januári (obdobie január - jún). Výška školného závisí od druhu štúdia Vášho dieťaťa (viď. nižšie).  V priebehu septembra - októbra Vám budú formou sms správy a následne aj e-mailom zaslané podklady k úhrade.

Príspevok do ZRŠ schvaľujú v každom školskom roku rodičia žiakov našej ZUŠ na plenárnej schôdzi.   V aktuálnom školskom roku je schválený príspevok vo výške 3,- Euro na mesiac, t.j. 30 Euro na celý školský rok. Platí sa jednorazovo (30 €), alebo dvakrát (v 1. polroku 15 € a v 2. polroku 15 €). V priebehu septembra - októbra Vám budú formou sms správy a následne aj e-mailom zaslané podklady k úhrade. Ak školu navštevujú viacerí súrodenci, resp. žiak študuje viacero nástrojov, príspevok do ZRŠ sa platí iba raz.

Pri úhrade Vás prosíme o skontrolovanie všetkých údajov, najmä variabilného a špecifického symbolu.

UPOZORNENIE: číslo účtu, aj špecifický symbol pre úhradu školného sú odlišné, ako pri úhrade príspevku do ZRŠ.

Školné - prípravné štúdium:

skupinové vyučovanie - 2,70 EUR/mesačne

skupinové vyučovanie v MŠ - 1,70 EUR/mesačne 

individuálne vyučovanie - 3,70 EUR/mesačne

Školné - základné štúdium: 

skupinové vyučovanie - 4,00 EUR/mesačne

individuálne vyučovanie - 4,30 EUR/mesačne

Školné - štúdium pre dospelých:

individuálne štúdium 9,00 EUR/mesačne