Školné a poplatky


Školné a ZRŠ pre aktuálny školský rok:Vážení rodičia. 

Na našej ZUŠ - hudobný odbor sa hradí školné a príspevok do ZRŠ.

Školné -  je čiastočná úhrada nákladov spojených s výchovno-vzdelávacím procesom a uhrádza sa dvakrát ročne: za 1. polrok (obdobie september - december) a za 2. polrok (obdobie január - jún). Výška školného závisí od druhu štúdia Vášho dieťaťa (viď. nižšie).   

Príspevok do ZRŠ  - v aktuálnom školskom roku činí 3 € mesačne, t.j. 30 € na celý školský rok. Platí sa za rodinu, čiže ak navštevujú školu súrodenci, platí sa len za jedného z nich. Príspevok je možné zaplatiť jednorazovo (30 €) za celý šk. rok, alebo na dvakrát (v 1. polroku 15 € a v 2. polroku 15 €). V 1. aj 2. polroku Vám budú zaslané podklady k úhrade formou sms správy.    Pri úhrade Vás prosíme o bezchybné uvedenie všetkých údajov. (IBAN-Suma-variabilný aj špecifický symbol)

UPOZORNENIE

Nespájajte platby za školné a príspevok! Sú to dva rôzne účty, s rôznymi idenetifikačnými údajmi. Školné (Prima banka), ZRŠ (ČSOB).

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť !!!

Prípravné štúdium v materských školách:

skupinové vyučovanie - 6,00 EUR/mesačne


Školné - prípravné, základné a rozšírené štúdium: 

skupinové vyučovanie - 8,00 EUR/mesačne

individuálne vyučovanie - 12,00 EUR/mesačne

Štúdium druhého odboru v rovnakej forme:

50,00 EUR/mesačne                                                                                                                      

Školné - štúdium pre dospelých:

60,00 EUR/mesačne