Keyboardové oddelenie

Keyboardové oddelenie

Ďuriš Martin, Mgr. art. - vedúci keyboardového oddelenia

Ďurišová Ľubica, JUDr.
Ďurišová Lýdia, Mgr.                                                                                                              Gajdošíková Daniela, Mgr.                                                                                                        Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                              Hudec Ivan, Mgr. art.                                                                                                            Kováč Jozef, Dis. art                                                                                                                Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                            Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                              Štrauch Peter ml., Dis.art.                                                                                                        Zelinková Ivana, Mgr.


Opäť naši žiaci víťazili v hre na keyboard - Nitrianska Lutna v Nitre 21. 5. 2021

Naši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! Naša ZUŠ vyslala do Nitry 4 našich šikovných keyboardistov formou zaslania súťažných videonahrávok. Lucia Ondráska z triedy p. uč. Martina Ďuriša ako najmladšia účastníčka mala svoju súťažnú premiéru a hneď sa stala víťazkou 2. kategórie. V 3. kategórii súťažila Saša Ďurišová z triedy Martina Ďuriša a stala sa celkovou laureátkou súťaže s najvyšším počtom bodov. V 4. kategórii súťažila Katarína Mikulová a v 5. kategórii Jana Mikulová, obe z triedy Ivana Hudeca a obe sa umiestnili na 1. mieste.

Všetkým žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.


V máji 2019 sa v našom oddelení uskutočnila školská keyboardová súťažná prehliadka. Zúčastnilo sa na nej viac ako 30 žiakov, ktorí nám predviedli veľmi pekné výkony. Deti boli rozdelené podľa ročníkov a všetky sa umiestnili v zlatých, strieborných a bronzových  pásmach. Každý žiak si odniesol diplom a vecnú cenu. 


12. medzinárodná súťaž SR a ČR v hre na keyboard

Naši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! Opäť sme na našej ZUŠ privítali takmer 60 súťažiacich zo SR a ČR. Premiéru mala Viktória Danihlíková z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej, ktorá sa v 2. kat umiestnila v striebornom pásme, Saša Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej získala v tej istej kategórii zlaté pásmo. Tretiu kategóriu ovládli naše žiačky: 3.A kat. vyhrala Katarína Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca a 3. B kat. vyhrala Petra Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej. V 4. kat získala zlaté pásmo Nikola Pekarová z triedy p. uč. Martina Ďuriša a v 5. kat sa v striebornom pásme umiestnila Lucia Hrnčíková z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej. Všetkým žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.

28. mája 2018 sa v našom oddelení uskutočnila školská keyboardová súťažná prehliadka. Zúčastnilo sa na nej 22 žiakov, ktorí nám predviedli veľmi pekné výkony. Deti boli rozdelené podľa ročníkov a všetky sa umiestnili v zlatých pásmach. Každý žiak si odniesol diplom a vecnú cenu.

fotogaléria zo súťaže TU


Veľký úspech v Kroměříži !!!

18. mája 2018 sa konal 1. ročník medzinárodnej keyboardovej súťaže v krásnom moravskom meste Kroměříž. Na súťaži sa zúčastnili naše 2 žiačky - Katka Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca a Peťka Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej. A darilo sa im mimoriadne. Katka Mikulová sa umiestnila v 4. kategórii na 1. mieste, Peťka Ďurišová sa umiestnila v 5. kategórii na prvom mieste a zároveň ako celkový víťaz kategórie. Žiakom a pedagógom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďaľších súťažiach !!!11. medzinárodná keyboardová súťaž SR a ČR

27. marca 2018 sa na našej škole uskutočnil už 11. ročník medzinárodnej keyboardovej súťaž SR a ČR, na ktorom boli naši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! V 2. kategórii zvíťazila Katarína Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca, ktorá sa stala zároveň laureátkou celej súťaže. V 5. kategórii sa          v striebornom pásme umiestnila Lucia Hrnčíková z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej. V komornej hre "keyboard a iný nástroj" mali svoju premiéru Petra a Saša Ďurišové v kombinácii keyboard              a saxofón, ktoré získali v 2. kategórii zlaté pásmo z tried p. uč. Beáty Hutyrovej a Petra Štraucha ml.  V komornej hre "iba keyboardy" v 5. kategórii získali zlaté pásmo Nikola Pekarová a Stanislav Boboň z triedy p. uč. Martina Ďuriša. Všetkým žiakom a pedagógom gratulujeme a ďakujeme !!!

Kliknite TU - fotogaléria zo súťaže

Keyboardové oddelenie patrí na našej škole medzi najmladšie, no hneď sa stalo jedným                z najúspešnejších oddelení na našej škole. 

História keyboardového oddelenia na našej škole začala postupnou výučbou ešte koncom 80 -tych rokov, kedy sa začali na trhu objavovať prvé elektronické nástroje. Pri začiatkoch stála p.uč. Babincová a neskôr aj p.uč. Hirnerová. Príchodom p.uč. Lýdie Ďurišovej v r. 2003 sa hra na tento nástroj rozšírila a zapáčila viacerým žiakom. V ďalšom školskom roku, kedy nastúpil p. uč. Martin Ďuriš sa ešte viac rozrástol počet žiakov v hre na tento nástroj a v šk.roku 2006/2007 už vzniklo plnohodnotné keyboardové oddelenie. Postupne začali tento nástroj vyučovať aj ďalší pedagógovia - p.uč. Beáta Hutyrová, Peter Štrauch, Eleonóra Kotianová, Anna Metzkerová, Marta Hrašková, Ivana Zelinková, Alena Stoklasová, Dana Hojdíková, Oľga Súlovcová, Ľubica Ďurišová, Ivan Hudec a Katarína Hudecová a toto oddelenie - síce najmladšie - sa stalo jedným z najväčších oddelení na škole, čo sa týka počtu žiakov.

Každý školský rok keyboardové oddelenie poriada keyboardové koncerty - do roka 5 až 7 krát a koncom mája keyboardovú školskú súťaž. Tieto aktivity postupne vyústili až v nápad zorganizovať meranie si síl na celoslovenskej úrovni, a tak v roku 2008 sa uskutočnila na našej škole 1. celoslovenská keyboardová súťaž, ktorá vďaka obrovskému ohlasu a veľkému záujmu zo strany pedagógov a žiakov pokračuje ďaľšími ročníkmi každý rok až dodnes. Na týchto súťažiach sa každoročne podieľa výbornými výkonmi žiakov práve naša ZUŠ, keď takmer každý rok získali naši žiaci popredné umiestnenia, či skončili ako víťazi jednotlivých kategórií. Postupne sa táto celoslovenská súťaž rozrástla až na medzinárodnú, keďže sa začali tejto našej súťaže zúčastňovať postupne v čoraz väčších množstvách aj žiaci z Českej republiky.

Taktiež v roku 2014 sa naši žiaci zúčastnili po prvýkrát keyboardovej súťaže v Českej republike -    v Karvinej, kde obsadili popredné miesta v zlatých pásmach.

Žiaci keyboardového oddelenia sa pravidelne zúčastňujú na rôznych verejných vystúpeniach mesta Považská Bystrica, či reprezentujú svoje oddelenie aj na spoločných koncertoch s českou ZUŠ z Rožnova pod Radhoštěm, s ktorou dlhoročne spolupracujeme a vymieňame si skúsenosti.

Každoročne sa usporadúva na našej ZUŠ aj školská keyboardová súťaž, kde si medzi sebou porovnávajú svoje hudobné umenie žiaci v rámci školy.


Charakteristika predmetu:

Spomedzi elektronických verzií klávesových nástrojov je najviac obľúbený keyboard. Študijné zamerane Hra na keyboarde sa stalo populárnym na základných umeleckých školách. Tento nástroj, ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti jeho využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry na keyboarde plnohodnotná. Najdôležitejším momentom pri formovaní kladného vzťahu žiaka k hudbe a hudobnému nástroju sú jeho prvé kontakty s hudbou prostredníctvom pedagogického zamestnanca. Preto je potrebné už od začiatku štúdia venovať pozornosť predpokladom žiaka (fyzickým, psychickým) pre hru na nástroji a citlivým prístupom tieto predpoklady rozvíjať. Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia. Učivo vyberá učiteľ podľa psychofyziologických daností a individuálnych predpokladov žiaka 


Pedagógovia keyboardového oddelenia od školského roku 1988: 

Babincová Daniela, Hirnerová Mária, Martin Ďuriš, Ďurišová Lýdia, Ďurišová Ľubica,  Hojdíková Dana,  Hrašková Marta, Hutyrová Beáta, Kotianová Eleonóra, Metzkerová Anna, Stoklasová Alena,  Súlovcová Oľga, Zelinková Ivana, Štrauch Peter st., Štrauch Peter ml., Hudec Ivan, Hudecová KatarínaÚspechy žiakov nášho keyboardového oddelenia:


           12. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                                     v hre na keyboard 16. 4. 2019

Mikulová Katarína - víťazka 3.A. kategórie  - p. uč. Ivan Hudec                                                    Ďurišová Petra víťazka 3.B. kategórie - p. uč. B. Hutyrová                                                        Pekarová Nikola  - zlaté pásmo v 5. kategórii - p. uč. Martin Ďuriš                                                        Ďurišová Saša - zlaté pásmo v 2. kategórii  - p. uč. B. Hutyrová                                                  Hrnčíková Lucia - strieborné pásmo v 5. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová                                            Danihlíková Viktória -  strieborné pásmo v 2. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová  


                     1. ročník medzinárodnej keyboardovej súťaže v Kroměříži - ČR

Petra Ďurišová - 1. miesto a víťazka 5. kategórie - p. uč. Beáta Hutyrová                                            Katarína Mikulová - 1. miesto v 4. kategórii - p. uč. Ivan Hudec                                                                        11. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                                       v hre na keyboard 27. 3. 2018

        

Mikulová Katarína - víťazka 2. kategórie a laureátka súťaže - p. uč. Ivan Hudec                              Ďurišová Petra a Saša - zlaté pásmo v kom. hre v 2. kategórii- p. uč. B. Hutyrová a P. Štrauch ml. Pekarová Nikola a Boboň Stanislav - zlaté pásmo v kom. hre v 5. kategórii - p. uč. Martin Ďuriš Hrnčíková Lucia - strieborné pásmo v 5. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová                                                   10. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                                       v hre na keyboard 11. 4. 2017 

                                                                                                                                                  Ďurišová Petra - víťazka 2. kategórie z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej                                                Boboň Stanislav- víťaz 5. kategórie z triedy p. uč. Martina Ďuriša                                                  Mikulová  Katarína -  zlaté pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Ivana Hudeca                                          Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p. uč. Martina Ďuriša                                          Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej                                  Hrnčíková Lenka - bronzové pásmo v 2 .kategórii z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej               9. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                     v hre na keyboard   22. 3. 2016    

Ďurišová Petra - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                    Hrnčíková Lenka - zlaté pásmo v 2 .kategórii z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej                                        Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p. uč. Martina Ďuriša                                          Gajdošová Júlia - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Marty Hraškovej                                          Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                          Vlnieška Tomáš - strieborné pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Aleny Stoklasovej                              Rišová Jana - bronzové pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej              8. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                 v hre na keyboard   31. 3. 2015  

Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                            Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                        Valachová Lucia - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                          Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                            Ďurišová Petra - strieborné pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                  Rišová Jana - strieborné pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                      Vlnieška Tomáš - strieborné pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Aleny Stoklasovej            7. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                     v hre na keyboard  15. 4. 2014      

Rišová Jana- víťazka 4. kategórie z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                                        Valachová Lucia &  Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 3. kat. kom. hry z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej  Vrtochová Adriána - zlaté pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                        Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 2.kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                        Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Ďuriša                                                          Gajdošová Júlia - strieborné pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Hraškovej                                      Vlnieška Tomáš - strieborné pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Stoklasovej        Keyboardová súťaž " Nová konfrontace" v Karvinej - Česká republika v roku 2014

Vrtochová Adriána - zlaté pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                    Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                        Valachová Lucia &  Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 1. kategórii kom. hry z triedy p.uč. L. Ďurišovej Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 6. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                        Rišová Jana - zlaté pásmo v 6. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                        Kucejová Lucia - zlaté pásmo v 7. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                              Kucejová Lucia &  Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 3. kategórii kom. hry z triedy p.uč. M. Ďuriša  Gajdošová Júlia - strieborné pásmo v 5.kategórii z triedy p.uč. Marty Hraškovej            6. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                    v hre na keyboard  26. 3. 2013  

Kucejová Lucia &  Boboň Stanislav - víťazi komornej hry z triedy p.uč. Martina Ďuriša                    Rišová Jana - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Hutyrovej                                                          Mišíková Ivona - zlaté pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                            Gajdošová Júlia - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Marty Hraškovej                                          Kružlicová Eliška - strieborné pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                Valachová Lucia - strieborné pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                              Jandušík Richard - strieborné pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                              Pekarová Nikola - bronzové pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša               5. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                  v hre na keyboard   3. 4. 2012   

Hrnčíková Lucia - víťazka 2. kategórie z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                      Boboň Stanislav - víťaz 3. kategórie z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                                Hamárová Barbora - víťazka 4. kategórie a laureátka súťaže z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej          Kucejová Lucia - víťazka 5. kategórie z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                              Chovancová Michaela &  Mišíková Ivona - víťazky komornej hry z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej        Rišová Jana - zlaté pásmo v 3.kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                                Kružlicová Eliška - strieborné pásmo v 2.kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej          4. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                                                        v hre na keyboard  19. 4. 2011                                                                                        

Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                            Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                  Chovancová Michaela - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                              Kucejová Lucia - strieborné pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                Chalmovská Andrea - strieborné pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Marty Hraškovej                      Jandušík Richard - bronzové pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Anny Metzkerovej                      Rišová Jana - bronzové pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                   3. celoslovenská súťažná prehliadka základných umeleckých škôl                                                             v hre na keyboard   30. 3. 2010      

Mišíková Ivona - víťazka 3. kategórie z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                                Kucejová Lucia &  Mišíková Ivona - víťazi komornej hry z tried p.uč. M. Ďuriša a L. Ďurišovej  Chovancová Michaela - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                              Rišová Jana a  Metzker Zdenko - zlaté pásmo v kom. hre z tried p.uč. B. Hutyrovej a D. Babincovej  Jandušík Richard - zlaté pásmo v 2.kategórii z triedy p.uč. Oľgy Súlovcovej                                Rišová Jana - zlaté pásmo v 2.kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                              Kružlicová Eliška - strieborné pásmo v 1.kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                    2. celoslovenská súťažná prehliadka základných umeleckých škôl                                                                v hre na keyboard  7. 4. 2009   

Jandušík Richard- víťaz 1. kategórie z triedy p.uč. Oľgy Súlovcovej                                            Kucejová Lucia- víťazka 3. kategórie a laureátka súťaže z triedy p.uč. Martina Ďuriša            Rišová Jana - zlaté pásmo v 2.kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                        Mišíková Ivona - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                      Brezničanová Ivana - strieborné pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Oľgy Súlovcovej                      Hamárová Barbora - strieborné pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                      Chovancová Michaela - strieborné pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                    Košútová Gabriela - strieborné pásmo v 3.kategórii z triedy p.uč. Petra Štraucha                            Metzker Zdenko - bronzové pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Daniely Babincovej                     1. celoslovenská súťažná prehliadka základných umeleckých škôl                                                                v hre na keyboard   18. 3. 2008                                                                      

Rišová Jana - zlaté pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                              Hamárová Barbora - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                Chovancová Michaela - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                          Metzker Zdenko - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Daniely Babincovej                              Kucejová Lucia - strieborné pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                    Mišíková Ivona  - strieborné pásmo v 3.kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                    Ragula Martin - strieborné pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Petra Štraucha                                    Brezničanová Ivana - bronzové pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Oľgy Súlovcovej                        Gardianová Gabriela - bronzové pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša       


                      Ďaľší naši talentovaní žiaci, ktorí reprezentovali našu školu                                                     na rôznych súťažiach a akciách: 

Brezničanová Ivana, Sovíková Simona, Smatanová Kristína, Šterdasová Daniela, Drblíková Denisa, Mitašík Kristián, Feketová Michaela, Trško Marek, Hančíková Dominika, Hozdek Ivan,  Krajčoviechová Lucia, Drgoňa Jaroslav, Hrtánková Júlia,  Rezáková Dominika, Feketová Michaela, Sovíková Ivana, Ježíková Kristína, Macúch Tomáš, Hošták Jakub, Kasajová Eva, Chochlíková Kristína, Žilinčíková Monika, Matušov Dominik, Čižmár Vladimír, Mitašíková Andrea, Bírošiková Anna, Čamaj Dominik, Lieskovská Katarína, Križalkovičová Nikola, Križalkovič Tomáš, Kovárová Elena, Bulandová Kristína, Mitašík Kristián, Hrenáková Mária, Britvíková Barbora, Kondrk Šimon, Rajňaková Lenka, Ježíková Kristína, Janičíková Karolína, Šaradínová Ivana, Kardoš Ján, Harišová Kristína,  Jakubík Adam, Červeňáková Veronika, Kvasnicová Kamila, Oravíková Anna, Hromadíková Lucia, Gašpárková Andrea, Kalinayová Hana Anna, Balušík Kristián, Rezáková Sofia, Michalcová Timea, Rojko Patrik, Pavlík Ivan, Badačová Zuzana, Porubcová Martina, Miškech Róbert, Hájková Martina,  Kušnierik Šimon, Rybáriková Barbora, Šimková Alexandra, Mikulová Jana, Harkabusová Aneta, Kucharík Patrik, Čviriková Bibiana, Chochlík Filip, Mitašová Timea, Vitovjaková Sabina, Vatolíková Tatiana, Janoško Michal, Francistyová Timea,