Profil školy

Identifikačné údaje školy:

Názov: Základná umelecká škola, M.R. Štefánika 160/2, Považská Bystrica
Adresa: M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica
Telefón/fax: 042/4321240
e-mail: zusmrs@gmail.com

IČO: 35996064
DIČ: 2020963868
Účet:
Banka:
Zriaďovateľ:
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3


Vedenie školy:
Štrauch Peter, Dis. art. - riaditeľ školy
Belobrad Marian, Dis. art. - zástupca riaditeľa školy

Ďuriš Martin, Mgr. art. - zástupca riaditeľa školy


Poradné orgány školy:
Združenie rodičov školy (ZRŠ)
Pedagogická rada školy - pedagogickí zamestnanci (PZ)
Umelecká rada školy - pedagogickí zamestnanci
Rada školy (RŠ) - zástupcovia rodičov, samosprávy, zamestnancov a iných subjetkov

Charakteristika:   
Škola má stabilný a odborne kvalifikovaný personál učiteľov vo všetkých oddeleniach hudobného odboru ako aj literárno-dramatického odboru. Kvalita a úroveň práce so žiakmi sa prezentuje pravidelnými vystúpeniami žiakov a učiteľov. Ťažiskom práce pedagógov nie sú len individuálne výkony žiakov, ktorí majú možnosť svoj talent uplatniť ako sólisti, ale aj v komornej hre v rôznych zoskupeniach, tiež v orchestrálnej hre a zborovom speve (Dychový orchester ZUŠ, vokálna skupina AcaPeople). Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na festivaloch, súťažiach a kultúrnych podujatiach v meste, v rámci Slovenska aj v zahraničí, kde úspešne reprezentujú školu a mesto Považská Bystrica. Spolu s kvalitnou spoluprácou rodičov škola poskytuje komplexný systém starostlivosti a rozvoja umeleckého nadania detí.
Štúdium zabezpečuje 33 učiteľov. Škola má 27 učební.
V hudobnom odbore sa vyučujú nástroje klavír, keyboard, akordeón, spev, husle, violončelo, zobcová flauta, klarinet, saxofón, lesný roh, trúbka, baskrídlovka, eufónium, pozauna, tuba.
Hra na nástroji a spev sa študuje formou individuálneho štúdia.
ZUŠ poskytuje odborné štúdium, ako aj prípravu žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním (konzervatórium, VŠMU).


Naši pedagógovia:

Appelová Božena, DiS. art.          -  klavír
Bagínová Monika. Mgr.                - priečna flauta, klavír
Béger Tomáš, DiS. art.                 - gitara                                                                                Belobrad Marian, DiS. art.           -  plechové dychové nástroje, bicie, zástupca riaditeľa                                                              školy 
Bróska Michal, Mgr. art.               -  drevené dych. nástroje, vedúci dychového oddelenia Búšfyová Marta, Mgr.                   - klavír
Didi Maroš, Mgr. art.                     -  husle
Didiová Lucia Mgr.                       -  husle, vedúca strunového oddelenia                              Dorincová Dominika, DiS. art.     - klavír                                                                            Doskočová Ema                          - spev                                                                                Ďuriš Martin, Mgr.art.                    - keyboard, akordeón, vedúci keyboardového                                                                        oddelenia,  zástupca riaditeľa školy                                Ďurišová Ľubica, JUDr.                 -  HN, keyboard, klavír
Ďurišová Lýdia, Mgr.                     -  klavír, keyboard, vedúca klavírneho oddelenia              Gajdošíková Daniela, Mgr.           - akordeón, keyboard
Gažková Kristína, DiS. art.            - husle                                                                                  Hojdíková Dana, DiS. art.              - akordeón, keyboard
Hoštáková Jana, DiS. art.              - spev
Hrašková Marta, Mgr.                     - akordeón, keyboard                                                      Hudec Ivan, Mgr. art.                      - akordeón, keyboard, vedúci akordeónového                                                                          oddelenia                                                                Hudecová Katarína, Mgr.               - klavír, keyboard, LDO
Kardošová Katarína, Mgr.              - spev

Kováč Jozef, DiS. art.                      - spev                                                                            Martinková Mária, Mgr.                   - spev                                                                                Minár Peter, Mgr., PhD.                    - husle                                                                    Paulovičová Eva, Mgr.                     - violončelo, HN                                                        Priesečan Andrea, DiS. art.             - klavír                                                                              Rybár Michal, Mgr.                          - plechové dychové nástroje                                  Sádecká Kristína, Mgr. art.              - priečna flauta, zobcová flauta, pikola                          Somrová Eva, DiS. art.                     - klavír                                                                      Stoklasová Alena, Mgr.                   - akordeón, keyboard                                            Súlovcová Oľga, Mgr.                      - akordeón, keyboard                                                    Ščípová Barbora, DiS. art.                - klavír   - materská dovolenka                                      Šípek Peter, Ing. et Bc.                    - gitara                                                                      Štrauch Peter ml., DiS.art.                - drev. dych. nástroje, saxofón                                      Štrauch Peter st., DiS. art.                - klavír,  riaditeľ školy                                          Štrauchová Dana, DiS. art.               - spev, vedúca speváckeho oddelenia                    Zelinková Ivana, Mgr.                       - akordeón, keyboard 

 


Prevádzkoví zamestnanci:

Jakubčíková Viera                            - ekonómka                                                                    Zaverák Jaroslav                              - školník                                                                          Brezničanová Jana                           - upratovačka                                                                  Siková Anna                                      - upratovačka