Literárno - dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor


Mgr. Hudecová Katarína, Dis. art.                                  


Bláznivá recitačná súťaž

V priebehu mesiaca apríl 2020 sme v spolupráci s hercom Jurajom Kemkom zorganizovali pre mladšie deti z nášho literárno-dramatického odboru Bláznivú recitačnú súťaž. Spoločne s rodičmi sme povyberali vtipné básne, deti ich nacvičili, vytvorili si vlastné choreografie, nápadité kostýmy    a natočili sa na video, ktoré putovalo k Jurajovi Kemkovi - nášmu hlavnému porotcovi. V nedeľu, 19. 4. 2020 sme súťaž online vyhodnotili a deťom sa prihovoril aj samotný Juraj. Ďakujeme našim žiakom za fantastické výkony a rodičom za spoluprácu, Jurajovi Kemkovi za jeho čas a veľkú ochotu pri spolupráci. Víťazkám Valentíne Dingovej (1. roč.) a Zuzke Košutovej (1. roč.) BLAHOŽELÁME!


Na konci školského roku 2018/2019 sa v koncertnej sále uskutočnilo vystúpenie detí LDO pod vedením p. uč. Kataríny Hudecovej pod názvom "Večer s dramaťákmi", kde naši mladší i starší žiaci predviedli zaujímavé i vtipné scénky.


Streda je ideálna na stretávanie. My sme sa s radosťou stretli s legendou slovenskej literatúry, Danielom Hevierom, poprehrabávali sme sa v policiach s knižkami, vyriešili dilemu, či by mohol Hevier podpísať Lasicu&Satinského aj to, na koho sa podobá. Bol to jednoducho zážitok. A my na dramatickom zážitky zbierame najradšej. 


Často počúvame, že dnešné deti nedokážu sformulovať súvislú vetu. Tie naše z Literárno-dramatického odboru dokážu však oveľa viac! Dnes sa traja naši žiaci so svojou učiteľkou, Katarínou Hudecovou, zúčastnili okresného kola sútaže mladých rečníkov - Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a predstavte si, 1. a 2. miesto v II. kategórii patria práve našim žiakom: Peťke Ďurišovej (1. miesto) a Dominikovi Bolegovi (2. miesto). Rovnako skvele nás reprezentovala v 1. kategórii Saška Ďurišová. Všetkým ďakujeme, blahoželáme k výborným výkonom a Peťke držíme palce na krajskom kole v rodisku Ľ. Štúra a A. Dubčeka už v máji.


Premiérovo sme na našej škole v minulom týždni usporiadali školské kolo rétorickej súťaže "Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec". Zúčastnilo sa 12 žiakov literárno-dramatického odboru, ktorí absolvovali 3 súťažné kolá. Odbornej porote predviedli v plnej kráse svoje komunikačné schopnosti a výsledkovú listinu s menami najúspešnejších si môžete pozrieť nižšie.                               Návšteva Krajskej knižnice v Žiline - fotogalériaV tomto školskom roku navštevuje odbor pod vedením p. uč. Kataríny Hudecovej 25 žiakov, ktorí majú možnosť rozvíjať svoje pohybové, hlasové a tvorivé schopnosti. Pri nácviku rozličných literárnych a dramatických žánrov poznávajú tvorbu mnohých autorov.

Ťažiskom práce na hodinách je dramatická hra, ktorá u detí rozvíja rytmicko - pohybové cítenie, rečové, prednesové a tvorivé schopnosti. Vedie ich ku kultivovanému prejavu a vychováva vnímavých a umelecky vyspelých čitateľov a divákov. Žiaci LDO spoluúčinkujú na podujatich školy, výchovných koncertoch i samostatných vystúpeniach.


Charakteristika predmetu: 

Literárno-dramatický odbor sa vo všeobecnosti považuje za syntetizujúci, keďže spája dramatické, rečové, pohybové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti. Vďaka tomu má významný vplyv        na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Štúdium začína Prípravnou dramatickou výchovou (od 4 rokov), na ktorú nadväzujú ďalšie predmety - prednes, pohyb, práca v súbore, dramatika                a slovesnosť.

V žiakoch sa snažíme "pestovať" schopnosti jedinečného a kultivovavného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti, schopnosť začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu, no zároveň byť samostatnou výraznou osobnosťou. Žiaci sa učia hovoriť pred publikom, pričom postupe odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú tak cenné zručnosti             a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Tým sa štúdium v literárno-dramatickom odbore zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania sa a tiež od schopnosti vytvárania si dobrých medziľudských vzťahov.

Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov                    a spolutvorcov života našej spoločnosti.

Žiaci sa podieľajú na živote školy moderovaním koncertov, spoluprácou s hudobným odborom na výchovných koncertoch a iných podujatiach, no zapájajú sa tiež pravidelne do literárnych súťaží regionálneho i celoslovenského charakteru. 

História oddelenia:

1975/1976

V tomto školskom roku vzniká na Základnej umeleckej škole v Považskej Bystrici Literárno-dramatický odbor (ďalej len "LDO"). Vyučovať ho začala Jolana Budayová, absolventka brnenského Konzervatória. Odbor bol od svojho založenia veľmi aktívny, žiaci často vystupovali na koncertoch, akadémiách, vtedajších pionierskych akciách, výchovných koncertoch. Naštudovali niekoľko divadelných hier a zúčastňovali sa tiež súťaží v prednese poézie a prózy. Ani nie po šiestich rokoch od založenia LDO, v r. 1982 bola jeho žiačka, Jana Meszárošová prijatá na Strednú umeleckú školu v Bratislave, a po jej absolvovaní sa stala maskérkou v SND v Bratislave.


1983/1984

Po Jolane Budayovej preberá vedenie LDO Eva Žibrunová, ktorá úspešne nadviazala na prácu svojej predchodkyne a dala oddeleniu novú tvár a pevné základy.  Žiaci LDO v tomto období získali niekoľko cien na recitačných súťažiach i prehliadkach divadelných súborov. 


1995/1996

V LDO začala opäť pôsobiť Jolana Budayová a v spoločne s Elenou Lendelovou uviedli úspešný detský muzikál "Super cirkus snov" a "O nás bez nás". Jolana Budayová veľmi úspešne viedla LDO až do konca šk. roka 2005/2006. Počas celého jej pôsobenia sa žiaci zúčastnili množstva súťaží, na ktorých sa umiestňovali na popredných miestach (za všetky spomenieme aspoň Hviezdoslavov Kubín, Bystrický Maťko, Rozprávkové vretienko, Dubčekov a Štúrov Uhrovec, a iné).


 od r. 2006/2007

LDO po Jolane Budayovej preberá Mário Dvorský, ktorý ho vedie do šk. roku 2012/2013.                Po krátkom pôsobení p.uč. Lenky Baránkovej prichádza na našu školu v r. 2016 p. uč. Katarína Hudecová.Vyučujúci od školského roku 1958:

Kozáček Radim, Žibrúnová Eva, Lendel Karol, Budayová Jolana, Taldová Eva, Baránková Lenka, Hudecová Katarína