AKTUÁLNA SITUÁCIA

Aktuálna situácia

  


                                Návrat detí do základných umeleckých škôl k 8.2.2021                    Milí rodičia a žiaci, od pondelka 8. februára sa na našej ZUŠ začína prezenčná forma individuálneho vyučovania pre hudobný odbor, pre mladších žiakov, ktorí na ZŠ navštevujú   1. stupeň. Toto nariadenie neplatí pre žiakov, ktorí navštevujú skupinové vyučovanie (hudobnú náuku a literárno-dramatický odbor) a taktiež pre odbor spev a hru na dychových nástrojoch. Učitelia týchto odborov zatiaľ budú vyučovať na základe MŠVVaŠ SR aj naďalej, a to dištančnou formou. Organizácia vyučovania a rozvrhu hodín budú podľa potreby upravené po konzultáciách s triednymi učiteľmi.

Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa ods. 5 Vyhlášky 47/2021 ÚVZ.  Pred nástupom žiakov na vyučovanie budeme kontrolovať splnenie podmienok v súlade s pravidlami GDPR, nahliadnutím do testu a prevzatím Čestného prehlásenia. 
Žiaci, ktorí ešte nedoniesli vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník alebo čestné prehlásenie - prosíme, stiahnite si uvedené dokumenty, ktoré sa nachádzujú nižšie na tejto stránke a podpísané prineste svojim pedagógom  do 11. septembra 2020.         


Kontakt : 0907 647781, 0903 464822